Çöp Kovası

Çöp Kovası

Yazar: Göksel Okunma Sayısı: 372 Yayın Tarihi: 04 May 2016 Yorum 0

Çöp atıklarının bünyesinde bulunan sıvı maddelerin sızıntı yolu ile çevreye pis koku ve bakteri yayarak insan sağlığına ve doğaya zarar vermesinin önlenmesi. Hayvanların ve haşaratın çöp üzerinde toplanmalarının ve konteyner karıştırılmasının engellenmesi. Çöp konteynerlerinin yaşam alanlarındaki görsel ve iç karartıcı kirliliğini tamamen ortadan kaldırıp yaşam alanlarımızın daha güzel ve estetik olmasının sağlanması. Müşteri memnuniyeti, kaliteli üretim, sürekli yenilik, sınırsız servis hizmeti. Çevre kirliliği, karşılaşılan en büyük çevre sorunları arasındadır. Unutmayalım! Henüz vakit geçmeden, çevre adına atılacak her adım geleceğimizin garantisi olacaktır. Aktif, deneyimli, sağlıklı düşünen profesyonel kadromuz, tüm hizmetlerimizin çerçevesinde sizler adına en iyi neticeyi elde edebilmek için sınırsız bir azimle çalışmaktadadır. Gerçekleştirdiğimiz olumlu neticeler ve müşteri memnuniyetleri, başarılarımıza ışık tutmaktadır.

Devamı..!

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Setleri Kovaları

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Setleri Kovaları

Yazar: Göksel Okunma Sayısı: 537 Yayın Tarihi: 04 May 2016 Yorum 0

1 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacıyla; bu Tebliğ’in Ek-1’inde yer alan evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık getirme merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine, b) 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 8 inci ve 33 üncü maddelerine, c) 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine, ç) 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine, d) 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine, dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen; a) Alışveriş merkezleri: Birden fazla satış noktasını ve diğer üniteleri bünyesinde bulundurup bir bütün teşkil eden veya tek elden yönetilen merkezleri, b) Ambalaj atığı toplama noktası: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (ç) bendinde belirtilen yerleri, c) Atık: 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tüm madde veya malzemeyi, ç) Atık getirme merkezi: Kaynağında ayrı toplanan atıkların geri kazanıma ve/veya bertarafa gönderilmesi amacıyla bırakıldığı merkezleri, d) Ayrı toplama: Atıkların türlerine ve özelliklerine göre ayrı biriktirilmesini, e) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, f) Biriktirme ekipmanları: Atık üreticilerinin atıklarını bırakabilecekleri torba, kafes, kumbara, konteynırlar ve benzeri ekipmanları, g) İl müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, ğ) İşletmeci: Atık getirme merkezlerinin işletilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi, h) Satış noktası: 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin (ee) bendinde belirtilen yerleri, ı) Seyyar (mobil) getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan seyyar atık toplama araçlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Genel ilkeler MADDE 5 – (1) Atık yönetim sisteminde üretilen atık miktarının azaltılması, atıkların kaynakta ayrı toplanması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesi esastır. (2) İşletmeci, özellikle havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturan kirlilik kaynaklarını önlemek ve/veya azaltmak zorundadır. Bu amaçla, atığın tesise kabulü ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen tedbirleri alır. (3) Atıkların kaynağında ayrı toplanmasında, taşınmasında ve atık getirme merkezlerinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek ilgili mevzuatta belirtilen tedbirlerin alınması esastır. (4) Atık getirme merkezlerinde biriktirilen farklı türdeki atıkların geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine sevki sırasında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması esastır. (5) Atık getirme merkezlerine mutfak atıkları, park ve bahçe atıkları, inşaat ve yıkıntı atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar, patlayıcı ve radyoaktif atıklar kabul edilmez. (6) Atık getirme merkezlerinde atıkların biriktirilme süresi, atıkların miktarına bakılmaksızın ilgili mevzuatta belirtilen süreleri geçemez. (7) Atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık yönetiminin her aşamasında atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür. (8) Bu Tebliğ kapsamındaki atıklar, sızdırma, dökülme veya saçılmalara neden olmayacak uygun şekilde atık getirme merkezlerine teslim edilir. (9) Belediye sınırı ve mücavir alanları dışında yer alan yerleşim alanlarındaki atıkların 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine göre il özel idarelerinin sorumluluğundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Yükümlülükler Bakanlık görev ve yetkileri MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği, koordinasyonu sağlamak ve gerekli idari tedbirleri almakla yükümlüdür. İl müdürlüklerinin görev ve yetkileri MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri; a) Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, b) Bu Tebliğin kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak kontrol ve denetim yapmakla, uygunsuzluk halinde gerekli yasal işlemleri yapmakla, atık getirme merkezi onayını iptal etmekle ve Bakanlığa bilgi vermekle, c) Atık getirme merkezi onay yazısı için bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan değerlendirme tablosu doğrultusunda atık getirme merkezlerinde inceleme yapmakla, ç) Bu Tebliğin Ek-4’ünde yer alan atık getirme merkezi onay yazısını vermek ve ilgili belediyeyi bilgilendirmekle, yükümlüdür. Belediyelerin, mahalli idare birliklerinin görev ve yükümlülükleri MADDE 8 – (1) Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri; a) 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle, b) Atıkların yönetimi kapsamında, bu Tebliğ ile sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak veya katkıda bulunmakla, c) Seyyar getirme merkezleri kurulması halinde, atığı ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde kabul etmekle, toplanan atıkların, havanın, toprağın, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesi ile koku ve gürültü gibi çevre ve insan sağlığı açısından doğrudan risk oluşturmayacak şekilde önlemleri alarak 1. sınıf atık getirme merkezlerine getirilmesini sağlamakla, ç) Seyyar getirme merkezleri üzerinde ait olduğu belediye adı ve logosu ile “Seyyar Atık Getirme Merkezi” ifadesinin bulunmasını sağlamakla, yükümlüdürler. Atık getirme merkezi işletmecisinin görev ve yükümlülükleri MADDE 9 – (1) Atık getirme merkezi işleticisi; a) Bulunduğu ilin il müdürlüğünden atık getirme merkezinin bu Tebliğde belirtilen şartları sağladığına dair bu Tebliğ’in Ek-4’ünde formatı yer alan onay yazısını almakla, b) Acil durumlarda alınacak önlemlerle ilgili personelin eğitimini sağlamakla, acil durum ve güvenlik tedbirlerini almakla, c) Tesise yetkili kişilerin dışında girişleri önlemekle, ç) Atıkları bu Tebliğ’in Ek- 2’sinde yer alan gruplara göre ayrı biriktirmekle, d) Atıkları bedel talep etmeden teslim almakla, e) Atıkları, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, sızdırma, dökülme veya saçılmalara neden olmayacak şekilde teslim almak ve geri dönüşüm, geri kazanım veya bertaraf tesislerine aynı şekilde sevk etmekle, f) Bu merkezlerde, atıklar ile ilgili herhangi bir fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlem yapmamakla, g) Biriktirilen atıkların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri dönüşüm, geri kazanım ve bertarafını sağlamakla veya sağlattırmakla, ğ) İlgili mevzuatı gereğince, atıkların taşınmasında, atık türüne göre ulusal atık taşıma formu kullanmakla, h) Atık getirme merkezlerine gelen ve geri dönüşüm, geri kazanım ve/veya bertaraf tesislerine gönderilen atıkların miktarını kayıt altına almakla, yıl sonu itibariyle il müdürlüğüne bu Tebliğ’in Ek-5’inde yer alan formata uygun olarak raporlamakla, yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Atık Getirme Merkezleri ve Teknik Özellikleri Atık getirme merkezleri MADDE 10 – (1) Atık getirme merkezleri; 1 inci sınıf atık getirme merkezi, 2 nci sınıf atık getirme merkezi ve 3 üncü sınıf atık getirme merkezlerinden oluşur: a) 1. sınıf atık getirme merkezi; Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından kurulması zorunlu olan ve bu belediyeler tarafından kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezler. b) 2. sınıf atık getirme merkezi; Alışveriş merkezleri tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan/kurdurulan ve işletilen/işlettirilen merkezler. c) 3. sınıf atık getirme merkezi; Satış noktaları, iki yüz konut ve üzeri siteler, organize sanayi bölgeleri, havaalanları ve kampüsü olan üniversiteler tarafından kendi mülkiyet alanları içinde kurulan ve işletilen merkezler. Atık getirme merkezlerinin teknik özellikleri MADDE 11 – (1) Atık getirme merkezlerinin asgari olarak aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur: a) Vatandaşların kolay ulaşabileceği konumda olmalıdır. b) Zemin, sızdırmazlık sağlanacak şekilde betondan yapılmalı ancak, kapalı konteynır kullanılması durumunda beton veya asfalt ile kaplı olmalıdır. c) Atık getirme merkezini tanıtıcı ve atık üreticisini bilgilendirici, yönlendirici işaretler bulunmalıdır. ç) Aydınlatma sistemi bulunmalıdır. d) Yangın riskine ilişkin gerekli tedbirler alınmalıdır. e) Temiz ve bakımlı olmalı, koku, haşere oluşumuna engel olacak şekilde dezenfekte edilmelidir. f) Atıklar, gruplarına göre ayrı olarak, türlerine uygun biriktirme ekipmanlarında biriktirilmeli, ilgili mevzuata uygun olarak çevresel kirliliğe yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler alınmalıdır. g) Ayrı biriktirme ekipmanları, biriktirilecek atığın ilgili mevzuatında tanımlanan kriterlerine uygun olarak tasarlanmalıdır. ğ) Gelen ve giden atıklara ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemine sahip olmalıdır. h) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan ilgili hükümlere uygun olmalıdır. ı) Kullanılacak biriktirme ekipmanlarının üzerinde veya ekipmanların bulunduğu bölmelerde biriktirilecek atık türlerine ve kodlarına ilişkin yazı ve şekil bilgileri bulunmalıdır. i) Yağ ile kontamine olmuş yüzeyleri temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunmalıdır. j) Kullanılacak biriktirme ekipmanları atığın türüne uygun olarak kapalı ve tekerlekli olmalıdır. k) 1. Sınıf atık getirme merkezlerinin ve seyyar getirme merkezlerinin toplama ve biriktirme aşamalarında, evsel tehlikeli atıklar için ayrı etiketleme ve ayrı biriktirme ekipmanları kullanılmalıdır. 1.sınıf atık getirme merkezleri MADDE 12 – (1) 1. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdür. a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından ilk 13 grubun biriktirilmesi zorunludur. 14 üncü grup tercihe bağlı olarak 1. sınıf getirme merkezinde yer alır. b) Yönetim binası, kantar, giriş kontrol noktası bulunmalı ve asgari 1.000 m2 alana sahip olmalıdır. c) Tesis etrafı, en az 1,5 m yüksekliğinde beton, briket veya tuğla benzeri kalıcı yapı malzemesi ile çevrili olmalıdır. ç) Atıkların bekletildiği alanın üzeri kapalı olmalıdır. d) Alanda kör toplama kanalı ile sonlanan kuşaklama kanalı bulunmalıdır. e) Sorumlu bir çevre görevlisi bulunmalıdır. f) Bu Tebliğin Ek- 2’sinde belirtilen gruplardan 11 nolu gruptaki atıklar, paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân bulunmayan ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarında biriktirilir. g) Yıkama işlemi sonrasında oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanmalıdır. 2.sınıf atık getirme merkezleri MADDE 13 – (1) 2. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür. a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından 1 inci, 2 nci, 3 üncü,4 üncü ve 8 inci grupta yer alan atıkların bulunması şartıyla, diğer atık gruplarından iki grubun seçmeli olduğu toplamda en az yedi grup atığın biriktirilmesi zorunludur. b) Biriktirme ekipmanlarının toplam hacmi asgari 8-20 m3 olmalıdır. c) Alışveriş merkezlerinde atık getirme merkezi bulunması durumunda alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış noktaları münferit atık getirme merkezi kuramazlar. ç) Alışveriş merkezlerinde atık getirme merkezi kurulması halinde, alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış noktalarında atık getirme merkezi kurulmuş kabul edilir. Alışveriş merkezlerinde bulunan satış noktaları ve dağıtıcılar kendi atıklarını bu getirme merkezine vermemesi durumunda atıkların yönetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre sağlar. d) 2. sınıf atık getirme merkezi kuran alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış noktaları, ambalaj atığı toplama noktası oluşturmakla yükümlüdür. Ancak, alışveriş merkezleri dışında faaliyet gösteren münferit satış noktalarında oluşturulan atık getirme merkezi ambalaj atığı toplama noktası olarak da kabul edilir. e) 2. sınıf atık getirme merkezi kuran alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren dağıtıcılar, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde topladıkları atıkları bulundukları alışveriş merkezinin atık getirme merkezinde biriktirebilirler. f) Alışveriş merkezlerinde kurulan 2. sınıf atık getirme merkezlerinde faaliyet gösteren satış noktaları, biriktirilen atıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve/veya bertaraf maliyetlerine katılmakla yükümlüdür. g) Yıkama işlemi sonrasında oluşan atık sular için toplama kanalları ile ızgara sistemi bulundurulmalıdır. Toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafı sağlanmalıdır. 3.sınıf atık getirme merkezleri MADDE 14 – (1) 3. sınıf atık getirme merkezleri 11 inci maddede yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür. a) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan atık gruplarından 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü ve 8 inci grupta yer alan atıkların bulunması şartıyla, en az beş grup atığın biriktirilmesi zorunludur. b) Biriktirme ekipmanlarının toplam hacmi asgari 2 m3 olmalıdır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Bilgilendirme MADDE 15 – (1) Atık getirme merkezi işleticileri tarafından merkezin tanıtılması ve faaliyetleri konusunda broşür, afiş ve benzeri materyaller hazırlanarak yazılı/görsel bilgilendirme yapılır. (2) Belediyeler tarafından ALO-ATIK hatları oluşturularak gerekli bilgilendirme yapılır ve vatandaşın atıklarını taşıyamaması durumunda lojistik imkânlar sağlanır. Belediyenin tercih etmesi durumunda 1. sınıf atık getirme merkezine bağlı olarak seyyar getirme merkezi hizmeti verilir. (3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık yönetim planları dahilinde, atık getirme merkezlerinin işletilebilmesi amacıyla biriktirme ekipmanı, tanıtım materyalleri temin eder ve eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti yürütür. Denetim ve onay iptali MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki bütün faaliyetlerin, ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. (2) Bu Tebliğin kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve denetim sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde atık getirme merkezi onayı iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. İdari yaptırım MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen müeyyideler uygulanır. Geçiş dönemi GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle bu Tebliğin Ek-6’sında yer alan büyükşehir belediyesi olan illerde ilçe belediyeleri, diğer illerde il ve ilçe belediyelerinden; a) I. Kademede olanlar iki yıl, b) II. Kademede olanlar üç yıl, c) III. Kademede olanlar dört yıl, içerisinde 1. sınıf atık getirme merkezlerini kurmakla, (2) Mevcut atık getirme merkezleri, bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle Tebliğde belirlenen şartlara bir yıl içerisinde uyum sağlamak ve bu şartları sağladığına dair il müdürlüğünden onay yazısı almakla, yükümlüdür. Yürürlük MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Devamı..!

Metal Çöp Konteyner

Metal Çöp Konteyner

Yazar: Göksel Okunma Sayısı: 237 Yayın Tarihi: 04 May 2016 Yorum 0

Çöp konteynerleri temizlik ve insanların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çöp konteynerleri sayesinde çöpler ortalıkta bulunmamakta bu sayede de çevre hem düzenli olarak görülmekte hem de çevre temiz olarak kalmaktadır. Çöp konteynerleri temizlik ve insanların sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çöp konteynerleri sayesinde çöpler ortalıkta bulunmamakta bu sayede de çevre hem düzenli olarak görülmekte hem de çevre temiz olarak kalmaktadır. Çöp konteynerleri çeşitli şekillerde olmaktadır. Bunlar metalden olabileceği gibi plastikten üretilmiş olan çöp konteynerleri de bulunabilmektedir. Bu iki konteynerlerin özellikleri göz önüne alındığında temizlik ve dayanıklılık açısından metal çöp konteynerlerinin daha avantajlı olduğu söylenebilir. Metal çöp konteynerleri sağlam bir madde olan metalden yapılmış olduğu için çok uzun bir süre kullanılabilir. Bu konteynerlerin kırılması çatlaması gibi bir durum da söz konusu olmamaktadır. Ayrıca bu çöp konteynerleri çocuklar tarafından da fazla oynanamamaktadır. Metal çöp konteynerleri çevre temizliliğinin sağlanmasına yardımcı olan bir üründür. Metal çöp konteynerleri çok dayanıklı olan sacdan korozyona dayanıklı olarak imal edilmektedir. Bu çöp konteynerlerin gövdesi tek parça olarak üretilmektedir. Arka ve ön kısımlarında da mukavemet arttırıcı pres baskılar uygulanmaktadır. Çöp kapağına ve gövdesine dayanıklılık kazandırmak için bu konteynerlere çapraz pres uygulaması yapılmaktadır. Metal çöp konteynerlerinin hacmi geniş olmalıdır. Konteynerlerin taban sacı komplo kaynaklı olarak yapıldığından bu konteynerlerde sızdırmazlık en iyi şekilde sağlanmıştır. Metal çöp konteynerlerinde taban bölgesinde ağırlıktan dolayı çökmeyi önlemek için her türlü önlemler alınmış ve taba bölgesi kalın saclarla en iyi şekilde desteklenmiştir. Metal çöp konteynerlerin bir yerden başka bir yere kolay bir şekilde taşınabilmesi için altında destekli olan dört adet teker bulunmaktadır. Bu tekerler her yöne dönebilen tekerlerdir. Bu tekerlerden bir tanesi de fren özelliğine sahiptir. Ayrıca bu tekerler civata ile bağlandığından istenildiği zaman sökülebilmektedir. Ayrıca metal çöp konteynerleri çöp arabaları tarafından kolay bir şekilde taşınabilmesi için yan taraflarına kollar yapılmıştır. Görüldüğü üzere metal çöp konteynerleri yapılırken bütün her şey düşünülmüştür. Hem insanların sağlığı hem de çevrenin temizliği. Bunun yanında çöp arabalarının çöpleri rahat bir şekilde arabalara dökmesi için tüm her şey de düşünülmüştür. Büyük avantajlara sahip olan metal çöp konteynerleri büyük bir kesimin genel tercihidir.

Devamı..!

Plastik Atık Konteyneri

Plastik Atık Konteyneri

Yazar: Göksel Okunma Sayısı: 371 Yayın Tarihi: 04 May 2016 Yorum 0

Çöp atıklarının bünyesinde bulunan sıvı maddelerin sızıntı yolu ile çevreye pis koku ve bakteri yayarak insan sağlığına ve doğaya zarar vermesinin önlenmesi. Hayvanların ve haşaratın çöp üzerinde toplanmalarının ve konteyner karıştırılmasının engellenmesi. Çöp konteynerlerinin yaşam alanlarındaki görsel ve iç karartıcı kirliliğini tamamen ortadan kaldırıp yaşam alanlarımızın daha güzel ve estetik olmasının sağlanması. Müşteri memnuniyeti, kaliteli üretim, sürekli yenilik, sınırsız servis hizmeti. Çevre kirliliği, karşılaşılan en büyük çevre sorunları arasındadır. Unutmayalım! Henüz vakit geçmeden, çevre adına atılacak her adım geleceğimizin garantisi olacaktır. Aktif, deneyimli, sağlıklı düşünen profesyonel kadromuz, tüm hizmetlerimizin çerçevesinde sizler adına en iyi neticeyi elde edebilmek için sınırsız bir azimle çalışmaktadadır. Gerçekleştirdiğimiz olumlu neticeler ve müşteri memnuniyetleri, başarılarımıza ışık tutmaktadır.

Devamı..!

Yer Üstü Çöp Toplama Ünitesi

Yer Üstü Çöp Toplama Ünitesi

Yazar: Göksel Okunma Sayısı: 335 Yayın Tarihi: 04 May 2016 Yorum 0

Çöp atıklarının bünyesinde bulunan sıvı maddelerin sızıntı yolu ile çevreye pis koku ve bakteri yayarak insan sağlığına ve doğaya zarar vermesinin önlenmesi. Hayvanların ve haşaratın çöp üzerinde toplanmalarının ve konteyner karıştırılmasının engellenmesi. Çöp konteynerlerinin yaşam alanlarındaki görsel ve iç karartıcı kirliliğini tamamen ortadan kaldırıp yaşam alanlarımızın daha güzel ve estetik olmasının sağlanması. Müşteri memnuniyeti, kaliteli üretim, sürekli yenilik, sınırsız servis hizmeti. Çevre kirliliği, karşılaşılan en büyük çevre sorunları arasındadır. Unutmayalım! Henüz vakit geçmeden, çevre adına atılacak her adım geleceğimizin garantisi olacaktır. Aktif, deneyimli, sağlıklı düşünen profesyonel kadromuz, tüm hizmetlerimizin çerçevesinde sizler adına en iyi neticeyi elde edebilmek için sınırsız bir azimle çalışmaktadadır. Gerçekleştirdiğimiz olumlu neticeler ve müşteri memnuniyetleri, başarılarımıza ışık tutmaktadır.

Devamı..!

1 den 5 e 5 (1 sayfa) ürün gösteriliyor